Tercer exercici per accedir a la plaça d'electricista

El tribunal ha convocat convocar als aspirants a l’Espai 36, a les 10:00 h, del dia 15 de juny, de 2017 per a la realització del tercer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, consistent en la realització d’un treball relatiu a les funcions  del lloc de treball d’electricista. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts  serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar aquest exercici.

Podeu consultar l’acte de la segona sessió del tribunal al document adjunt.

Documents adjunts: