Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Plaga del morrut vermell (Rhynchophorus ferrugineus)

971 81 20 83

Àrea de Medi Ambient de Sant LLorenç des Cardassar

El morrut vermell és un coleòpter que s’alimenta d’algunes espècies de palmeres, principalment Phoenix canariensis i, en menor mesura, altres com P. dactylifera o Washingtonia robusta. El ritme d’expansió de la plaga s’ha accelerat a Mallorca i Eivissa, per la qual cosa és necessari aplicar determinades actuacions per combatre’n els focus.

 

És responsabilitat del propietari d’una palmera afectada mantenir en bon estat sanitari els seus jardins i d’aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que estableix el Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d'utilitat pública la lluita contra la plaga del morrut reoig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la (BOIB Núm. 15, 30 de gener de 2016). Si no es compleixen les mesures fitosanitàries obligatòries s’aplicarà el règim sancionador que preveu el títol IV de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

 

Què heu de fer si sospitau de la presència de la plaga de morrut vermell?

Si detectau o sospitau de la presència de morrut vermell avisau la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Una vegada que els tècnics hagin confirmat l’existència de la plaga, s’han de retirar i destruir totes les parts afectades. Els tècnics faran una avaluació dels danys i recomanaran el procediment més adient.

 

 • En casos de danys inicials per morrut vermell hi ha probabilitats de recuperar la palmera. Quan els danys no han arribat a l’ull (gemma apical) de la copa, un podador especialitzat pot fer-hi un sanejament mecànic, la qual cosa haurà d’anar a càrrec de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.

 

Amb aquesta tècnica s’eliminen les parts afectades pel morrut vermell fins arribar als teixits sans (per tant, només les palmes i tabales) i seguidament s’aplica un tractament insecticida. Es recomanable que el podador s’hagi format en sanejament mecànic de palmeres en els cursos de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.

 

 • Quan els danys arriben a l’ull i afecten el meristem, la palmera és irrecuperable. En aquest cas, s’han d’eliminar les parts afectades, normalment la copa sencera, i la resta del tronc on s’observin galeries de l’insecte.

 

Què heu de fer amb les restes de palmera afectades pel morrut vermell?

Al marge de qui realitzi les tasques de poda, la responsabilitat de destruir les parts de la planta afectades pel morrut vermell és del propietari de la palmera afectada. Les tècniques que es poden usar per a la destrucció de les parts afectades són les següents:

 

 • Incineració: L’estructura del tronc dificulta la cremació completa i per tant la destrucció de les pupes, larves i adults de la plaga. Per aquest motiu és preferible la incineració de palmeres afectades per morrut vermell en instal·lacions de tractament de residus.

 

Pel correcte tractament del residus vegetals en la planta d’incineració (la de TIRME a Son Reus), s’han de dur exclusivament les parts vegetals afectades per la plaga, prèviament tractades amb insecticida. En concret, les parts de tronc trossejades en porcions de dimensions inferiors a 50 cm, estellats en quarts. La caixa de transport ha d’anar coberta durant el trasllat.

 

 • Enterrament: les parts afectades han de quedar un metre davall de terra.
 • Embolicat i fumigació: segellat amb làmina de plàstic resistent i havent aplicat prèviament un tractament insecticida.
 • Trituració: amb màquines de ganivetes o que assegurin la destrucció de totes les formes vives.

 

Tractaments per protegir les palmeres

Per garantir la protecció de les palmeres, especialment si han estat sanejades, s’ha d’aplicar insecticida des de març a novembre cada 45 dies com a màxim. Les aplicacions s’han de fer en forma de dutxa, mullant de manera abundant totes les parts més sensibles (ull, tabales i fillols, si en tenen). D’altra banda, les podes, prèviament autoritzades, han d’acompanyar-se immediatament d’un tractament fitosanitari a l’ull i a les tabales.

 

Les substàncies autoritzades contra el Rhynchophorus són:

 • Imidacloprid 20 %
 • Fosmet 50 % WP (no autoritzat en parcs i jardins)
 • Abamectina 1,8 % EC (injectada per empreses especialitzades)
 • Steinernema carpocapsae (organisme de control biològic)
 • Tiametoxam 25 % WG (aplicació en rec i injecció)
 • Clorpirifòs 48 % EC

 

Per a més informació consultau el web http://sanitatvegetal.caib.es  o telefonau al 669 765 440 / 647 348 894